Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2015

sadlife
samotność jest wtedy, kiedy nie masz komu powiedzieć, że chcesz się zabić ..

January 10 2015

sadlife
2231 58c1 500
Reposted fromwazelina wazelina viastrasznik strasznik
sadlife
2931 3159
3891 2170
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viastrasznik strasznik
sadlife
5752 76a2
Reposted fromnlght nlght viastrasznik strasznik
sadlife
3698 2adc 500
Reposted fromIriss Iriss viawerterowska werterowska
sadlife
9244 579c
Reposted frommisza misza viawerterowska werterowska

January 06 2015

sadlife
0607 137b 500

December 27 2014

sadlife
im więcej osób kochasz tym jesteś słabsza, robisz dla nich rzeczy których nie powinnaś robić, postępujesz głupio by były szczęśliwe, bezpieczne , kochaj tylko dzieci, bo je musisz kochać

December 26 2014

sadlife
jak skutecznie stawić czoła cieniom z przeszłości? jak żyć gdy w głębi serca uświadamiasz sobie, że nigdy się ich nie pobędziesz? Są takie rany, których nie zaleczy nawet czas, rany , które  mrożą swoim bólem , aż  do szpiku kości.

December 16 2014

sadlife
7333 5f39 500

November 12 2014

sadlife
3326 1c2b
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa
sadlife

October 19 2014

sadlife
1835 89b5
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viawerterowska werterowska
sadlife
Reposted fromkonwalia konwalia viawerterowska werterowska
sadlife
Reposted fromwerterowska werterowska

October 04 2014

sadlife
sadlife

September 09 2014

sadlife

September 05 2014

sadlife
6570 b5a7 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl